ข้อควรระวังด้านเอกสารในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Cross Border Transportation)

ข้อควรระวังการขนส่งสินค้าผ่านแดน

1. เอกสารต่างๆ ในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น Invoice & Packinglist, Truck Bill, ใบอนุญาตต่าง, ใบรับรองถิ่นกำเนิด ทั้งฝั่งของ Shipper & Consignee ต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อย ครบถ้วนและถูกต้อง ก่อนที่จะบรรจุสินค้าขึ้นรถ เพราะกรณีถ้าสินค้าไปถึงด่านแล้ว เอกสารยังไม่เรียบร้อยก็จะทำให้ไม่สามารถเดินพิธีการศุลกากรได้ 

2.  Shipper ควรสอบถาม Consignee เสมอว่า ทาง Consignee เองนั้นสะดวกที่จะเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าที่ด่านไหน เพื่อป้องกันความล่าช้าในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่นค่ารถ ค่าแก้ไขเอกสารต่างๆ เป็นต้น

3. เส้นทางการขนส่ง บางเส้นทางในบางประเทศ อาจไม่ดีพอ หรือเส้นทางนั้นไม่เหมาะสมในการขนส่งสินค้า ดังนั้นควรตรวจสอบเส้นทาง หรือศึกษาข้อมูลจากผู้ให้บริการ

4. การเลือกใช้ผู้ให้บริการ ( Freight Forwarder, Shipping ) ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือในการให้บริการก่อนเลือกใช้

5. ลักษณะบรรจุภัณฑ์ หรือการรัดตรึงสินค้า ควรได้มาตรฐาน รวมถึงกรณีหากการส่งสินค้าข้ามแดนในประเทศที่ต้องมีการเปลี่ยนรถ ที่ด่าน ต้องประสานงานกับทางตัวแทนของประเทศปลายทางให้ดีในการเคลี่อนย้ายสินค้าและการเปลี่ยนรถ ว่าต้องใช้แรงงาน หรือ อุปกรณ์อะไรในการเคลื่อนย้าย  เพื่อลดความเสี่ยงในการที่สินค้าจะเกิดความเสียหายระหว่างการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง