ตัวแทนออกของมีหน้าที่อะไร การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของทำอย่างไร?

ตัวแทนออกของ คืออะไร การสอบรับใบอนุญาตตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของ  หรือ ชิปปิ้ง (Shipping)  หมายความถึง ผู้รับมอบอำนาจจากผู้นำของเข้า  ผู้ส่งของออก หรือผู้นำของผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายลำ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเลหรือบริษัทขนส่งทางเครื่องบิน เพื่อนำสินค้านำเข้า หรือส่งออกไปต่างประเทศ อีกทั้งยังรวมถึงการจัดหาไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้า นำไปเข้าตู้และรถหัวลากตู้ฯ ไปถึงท่าเรือ

ปัจจุบันตัวแทนออกของ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ตัวแทนออกของทั่วไป คือ บุคคลที่ยื่นคำขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของต่อกรมศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 61 / 2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
  2. ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) คือตัวแทนออกของทั่วไป ที่มีความประสงค์จะยกระดับตนเอง เพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับโลก โดยสามารถยื่นคำร้อง ขอรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กรมศุลกากรกำหนด ซึ่งตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรได้รับรองให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ จะสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยความสะดวกรวดเร็ว และได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ ทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ต้องยื่นแบบคำขออนุญาต/ ต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถยื่นแบบคำขออนุญาต/ ต่ออายุฯ และ/หรือ แบบแนบได้ ณ ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้รับลงทะเบียนของสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร

คุณสมบัติของตัวแทนออกของ

1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2. เป็นสมาชิกของสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของที่กรมศุลกากรรับรอง

3. ต้องมีพนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสมาคมหรือสถาบันที่กรมศุลกากรรับรองและและผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนดหรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรของกรมศุลกากร

4. ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรอย่างร้ายแรง หรือถูกกรมศุลกากรเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนออกของ

5. ได้รับอนญาตให้เป็นตัวแทนออกของจากกรมศุลกากรโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกําหนด

หน้าที่อื่นๆ ของตัวแทนออกของมีอะไรอีกบ้าง

  • เป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร
  • ให้ความรู้ ตลอดจนคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
  • จัดทำใบขนสินค้าและเอกสารประกอบตามข้อมูลในเอกสาร ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากลูกค้า ยื่นต่อกรมศุลกากร
  • นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าใช้จ่ายในการออกของที่จ่ายแทนในนามของเจ้าของสินค้า
  • เก็บรักษาสำเนาใบขนและเอกสาร (ย้อนหลังไป 5 ปี)
  • รักษาผลประโยชน์และความลับของลูกค้า

หากสนใจอบรมเพื่ออัพสกิลหรือสอบรับใบอนุญาตตัวแทนออกของ ดูรายละเอียดได้ที่ >> https://itbslogistics.com/courses/shipping/