รองรับการเติบโตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วย แผนกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโลจิสติกส์ให้เต็มประสิทธิภาพ

“1 ใน 5 อันดับแรกที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง”

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศไทย ที่มีแนวโน้มขยายตัวและเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง จัดเป็นอุตสาหกรรม S-curve ที่มีมูลค่า และ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องร้อยละ 15-20 ต่อปี บ่งบอกถึงความต้องการแรงงานทางด้านโลจิสติกส์จะเพิ่มขึ้นกว่า 475,674 อัตรา ซึ่งเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง

จากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้เข้ามามีบทบาทความสำคัญเพิ่มมากขึ้นทำให้ ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว

“ผลิตบุคลากรเพื่อป้อนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มาแล้วมากกว่า 400 รุ่น”

TIFFA ได้มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางสายงานด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงในการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและได้เลงเห็นถึงการพัฒนาของการตลาดโลจิสติกส์ จึงได้มีการก่อตั้ง โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศหรือโลจิสติกส์และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์

ซึ่งตลอดระยะเวลา 26 ปี ของความมุ่งมั่นที่ผ่านมา ITBS ที่มีส่วนช่วยผลิตบุคลากรเพื่อป้อนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มาแล้วมากกว่า 400 รุ่น ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการอบรมแล้วเกือบ 20,000 คน มีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 150 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์และทรงคุณวุฒิจากสมาคม TIFFA

ประกาศนียบัตรด้านโลจิสติกส์
“ได้ร่วมมือกับภาครัฐและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆมากมาย”

ITBS ยังได้ร่วมมือกับภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กระทรวงแรงงาน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และจัดวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆมากมาย อทิ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยรังสิต

และล่าสุดได้ร่วมกับสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำหลักสูตรการบริหารจัดการโลจิสติกส์ฮาลาล Halal Logistics Management หลักสำคัญในการจัดหลักสูตรโลจิสติกส์ฮาลาล คือ มุ่งเน้นการเคลื่อนย้ายสินค้าตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภคสุดท้ายให้สอดคล้องกับหลักการศาสนาและเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคมุสลิม

“มุ่งสู่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์อันดับ 1 ของอาเซียน”

แนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ไทยในระดับบริหาร จำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พร้อมทั้งเรียนรู้แนวโน้มใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ ที่จะสามารถช่วยให้การบริการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ITBS ได้จัดส่งผู้เข้ารับการอบรมเข้าทำงานในบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) รวมถึงบริษัทผู้ประกอบการภาคอุตสากรรมโลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวเนื่องโดยทางITBS ได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน และทั้งหมดนี้ทำให้ ITBS เป็นสถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์ที่มุ่งสู่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์อันดับ 1 ของอาเซียน