3 ทักษะสำคัญ สร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจโลจิสติกส์

แนวโน้มปริมาณความต้องการทรัพยากรบุคคลด้านโลจิสติกส์ระดับปฏิบัติการยังคงมีอยู่ ทั้งบุคลากรใหม่ที่ต้องสรรหาเพื่อขยายธุรกิจและความต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม สิ่งที่สําคัญคือการสร้างและ พัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมและมีความทันสมัยให้เพียงพอต่อความต้องการของ ตลาดและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จําเป็นจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีศักยภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยอาศัยปัจจัยด้านบุคลากรดังนี้

ทักษะด้านการประยุกต์

บุคลากรควรมีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์รูปแบบวิธีการทำงานใหม่ๆ โดยองค์กรต้องช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น

ทักษะด้านเทคโนโลยี

บุคลากรที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะความชำนาญในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่เท่าทันสถานการณ์โลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ

ทักษะด้านการเรียนรู้

บุคลากรที่มีทักษะความรู้ สามารถช่วยวางแผนในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งให้ธุรกิจได้
โดย ITBS ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบทักษะความรู้ให้กับองค์กรของท่าน ผ่านบริการจัดอบรมหลักสูตรภายในเฉพาะให้กับองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ข้อดีการจัดฝึกอบรม In-house กับ ITBS คือ

  1. ช่วยอำนวยความสะดวกในการอบรม ประหยัดเวลาการเดินทาง
  2. มีหลักสูตรรองรับกว่า 30 หลักสูตร ครอบคลุมทุกสายงานด้านโลจิสติกส์
  3. ลดหย่อนภาษีได้ 200%
  4. ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันของภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่งการค้าระหว่างประเทศ