การนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CARNET)

เอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET หมายถึง เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา เอกสารผ่านแดน และเป็นเอกสารค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับของที่นำเข้ามาชั่วคราวโดยได้รับการยกเว้นอากรภายใต้อนุสัญญา A.T.A. CARNET โดยเอกสารค้ำประกันฯ จะมีอายุไม่เกิน ๑ ปี โดยผู้ออกเอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET และผู้ค้ำประกันค่าภาษีอากรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมศุลกากร และต้องเป็นสมาชิกของระบบการออกเอกสารค้ำประกันระหว่างประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทย กรมศุลกากรได้พิจารณาเห็นชอบให้ “สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย” เป็นผู้ทำหน้าที่ออกเอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET ให้แก่ผู้ส่งออกของประเทศไทย และเป็นผู้ค้ำประกันค่าภาษีอากรในกรณีที่ผู้นำเข้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการนำเข้าชั่วคราว

เงื่อนไขในการใช้เอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET

 1. สินค้าที่นำออกไปชั่วคราวจะต้องนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน ๑ ปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปร่างแต่ประการใด ภายใต้วัตถุประสงค์ตามอนุสัญญา A.T.A. CARNET ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก คือ
 • ตัวอย่างสินค้า
 • ร่วมงานแสดงสินค้า นิทรรศการหรือการประชุม
 • อุปกรณ์วิชาชีพ เช่น กล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น
 • อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องมือทดสอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์
 1. เป็นสินค้าที่ส่งไปยังประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา A.T.A. CARNET (Contracting Party) ปัจจุบันมีประเทศภาคีอนุสัญญา 77 ประทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเก๊า ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา เป็นต้น
 2. ไม่เป็นสินค้าที่นำเข้าไปเพื่อใช้ในการผลิตหรือซ่อมแซม
 3. ไม่เป็นสินค้าที่ใช้สิ้นเปลืองที่ไม่มีการนำกลับคืน เช่น แผ่นพับ โบรชัวร์
 4. ไม่เป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ และน้ำมันเชื้อเพลิง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET

 1. ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร หากนำสินค้าไปยังประเทศที่อยู่ในอนุสัญญา A.T.A CARNET เอกสารเพียงชุดเดียวสามารถใช้แทนทั้งใบขนสินค้าขาเข้า และใบขนสินค้าขาออก และใบขนผ่านแดน รวมทั้งยังได้รับการยกเว้นการยื่นหลักประกันเมื่อนำสินค้าเข้า และการขอคืนหลักประกันเมื่อนำสินค้ากลับ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือเอกสารได้รับความสะดวกมากขึ้น
 2. ขจัดปัญหาด้านพิธีการศุลกากรที่อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
 3. ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะเมื่อนำสินค้าเข้าไปยังประเทศที่อยู่ในอนุสัญญา A.T.A. CARNET จะได้รับการยกเว้นค่าภาษีอากรในการนำเข้าชั่วคราวและประหยัดค่าใช้จ่ายทางธนาคาร ที่ไม่ต้องวางเงินหลักประกันสินค้าขาเข้าในแต่ละประเทศ
 4. เอกสาร A.T.A CARNET สามารถใช้นำสินค้าเข้า – ออกได้หลายประเทศในอนุสัญญา A.T.A CARNET เช่น นำสินค้าไปสาธิตที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเสร็จแล้วนำสินค้าออกไปสาธิตต่อที่ประเทศจีน เป็นต้น
 5. เป็นการส่งเสริมการส่งออกของประเทศ ซึ่งผู้ส่งออกจะได้รับความสะดวกในการนำตัวอย่างสินค้าติดตัวออกไปแสดง หรือเสนอขายในต่างประเทศ

ขั้นตอนการขอให้ออกเอกสาร A.T.A CARNET

 1. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม A.T.A CARNET ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. เตรียมหลักฐานประกอบการขอใช้เอกสาร ดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการและผู้เดินทาง
 • สำเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • Invoice สกุลเงินบาท
 • ภาพถ่ายสินค้าภาพสี 1 ชุด
 1. เตรียมหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันว่าสินค้าที่นำออกไปชั่วคราวด้วยเอกสาร จะนำกลับคืนประเทศไทยในสภาพและจำนวนเท่าเดิม ซึ่งจะคิดโดยอัตราภาษีของประเทศที่ต้องการนำเข้า ตามมูลค่าของสินค้าใน Invoice โดยสามารถวางหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย สัญญาค้ำประกัน แคชเชียร์เช็คหรือเงินสดไว้กับสภาหอการค้า

4.ยื่นแบบฟอร์ม A.T.A CARNET หลักฐานประกอบทั้งหมดและหลักประกันแก่เจ้าหน้าที่ A.T.A CARNET เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

 1. รับเอกสาร ไปใช้งาน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม หลังจากยื่นไม่เกิน 3 วันทำการ
 2. การขอหลักทรัพย์ค้ำประกันคืน
 • นำเอกสาร A.T.A CARNET ที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วคืนให้กับฝ่าย A.T.A CARNET โดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม A.T.A 7 เพื่อขอรับเงินค้ำประกันคืน
 • เจ้าหน้าที่ A.T.A CARNET ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้เอกสาร หากตรวจสอบแล้วถูกต้องจะคืนเงินค้ำประกันภายใน 15 วันทำการ หากไม่ถูกต้องจะต้องรอพิสูจน์หลักฐานการใช้งานก่อน

เครดิต : กรมศุลกากร

เรียบเรียงโดย : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(ITBS)