หลักสูตรอบรมภายในองค์กร

inhouse

ตามกำหนดขององค์กร

ตามกำหนดขององค์กร

2 วัน

การจัดการคลังสินค้า

ตามกำหนดขององค์กร

ตามกำหนดขององค์กร

ภาคทฤษฎี 12 ชั่วโมง รวม Work Shop

In กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ SCOR + LEAN Logistics Management

ตามกำหนดขององค์กร

ตามกำหนดขององค์กร

2 วัน

In การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

ตามกำหนดขององค์กร

ตามกำหนดขององค์กร

2 วัน

incoterms

ตามกำหนดขององค์กร

ตามกำหนดขององค์กร

3 ชั่วโมง

Import-Export Procedures & Incoterms (2)

ตามกำหนดขององค์กร

ตามกำหนดขององค์กร

ตามกำหนดขององค์กร

การจัดการกระจายสินค้า

ตามกำหนดขององค์กร

ตามกำหนดขององค์กร

2 วัน

In เอ็กเซลเพื่อการจัดการโลจิสติกส์

ตามกำหนดขององค์กร

ตามกำหนดขององค์กร

1 วัน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมการลงทุน BOI

ตามกำหนดขององค์กร

ตามกำหนดขององค์กร

ตามกำหนดขององค์กร