ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการผู้เช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือมีสถานประกอบการเป็นของตัวเองก็สามารถยื่นคำขอเข้ารับการส่งเสริมจาก BOI

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อควรรู้เบื้องต้น BOI
  • เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมและออกบัตรของ BOI
  • เพื่อลดความเสี่ยงในขั้นตอนการชำระภาษีที่ผิดพลาด

  ** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

  1. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
  2. ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม และออกบัตรส่งเสริม
  3. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
  4. สิทธิประโยชน์พื้นฐาน และ เพิ่มเติม
  5. การขอทำงานในประเทศ
  6. ขั้นตอนหลังได้รับการอนุมัติการลทุน
  7. ขั้นตอนการยื่นวัตถุดิบ เครื่องจักร
  8. การตัดบัญชีวัตถุดิบ เครื่องจักร
  9. การชำระภาษี

  * อบรมกับผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจาก TIFFA  ITBS

  ** สำเร็จการอบรมรับประกาศนียบัตร (ทางไปรษณีย์)

  วิธีการชำระเงิน


  ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

  สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


  สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

  ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

  เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

  TAX ID : 010 553 909 7547


  วิดีโอรีวิวจากผู้เรียน