ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการผู้เช่าโรงงาน เช่าโกดัง หรือมีสถานประกอบการเป็นของตัวเองก็สามารถยื่นคำขอเข้ารับการส่งเสริมจาก BOI

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมด้าน BOI


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ผู้ประกอบการเจ้าของโรงงาน
 2. ผู้ประกอบการผู้เช่าโรงงาน

ค่าอบรม

2,900 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้)


โปรโมชั่น

ราคาปกติ 4,000 บาท พิเศษเพียง 2,900 บาท

มา 3 ท่าน เหลือท่านละ 2,500 บาท


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

กิจการตรงตามหลักเกณฑ์ การขอรับการสนับสนุนจาก BOI จะช่วยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษี

 1. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
 2. ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม และออกบัตรส่งเสริม
 3. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
 4. สิทธิประโยชน์พื้นฐาน และ เพิ่มเติม
 5. การขอทำงานในประเทศ
 6. ขั้นตอนหลังได้รับการอนุมัติการลทุน
 7. ขั้นตอนการยื่นวัตถุดิบ เครื่องจักร
 8. การตัดบัญชีวัตถุดิบ เครื่องจักร
 9. การชำระภาษี
  • อบรมกับผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจาก TIFFA  ITBS
  • สำเร็จการอบรมรับประกาศนียบัตร (ทางไปรษณีย์)

อบรม ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน

วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547