• Home
  • บุคคลทั่วไป
  • CS Seafreight ฝ่ายบริการลูกค้า การขนส่งสินค้าทางทะเล ขาเข้า และขาออก

CS Seafreight ฝ่ายบริการลูกค้า การขนส่งสินค้าทางทะเล ขาเข้า และขาออก

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

  1. พนักงานแผนก Customer Services ทั้งขาออก และขาเข้า ของธุรกิจ Freight Forwarder
  2. พนักงานแผนก Sales Co-ordinator ของธุรกิจ Freight Forwarder

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานใหม่ที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง Customer Services ทางเรือ หรือ ทำตำแหน่งนี้อยู่แล้วต้องการเทคนิคการรับมือกับลูกค้า


ค่าอบรม

3,900 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ )


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

สามารถรู้เทคนิคการรับมือกับลูกค้า และเข้าใจ Process การทำงานของ CS ทั้งขาเข้า และขาออก

  1. Customer Service for logistics service provider business (CS สำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์)
  2. Character of customer service for logistics service provider business (ลักษณะ CSสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์)
  3. Vocab for customer service (คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ CS)
  4. Job Duty and cooperate internal and external (หน้าที่และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร)
  5. Booking Sea , Document Flow (การจองเรือ, Flow งานเอกสาร)
  6. Process Flow ( Export – Import ) ( Flow กระบวนการ การส่งออก-นำเข้า)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ TIFFA ITBS
อบรมจบรับ Certificate ทางไปรษณีย์

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน


วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547