Import-Export Procedures & Incoterms

10 Weeks
Beginner
0 lessons
0 quizzes
0 students

ผู้นำเข้า-ส่งออกรายใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง ก่อนทำธุรกิจให้ดีให้ปัง

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบกิจการที่ต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศ หรือ นำสินค้าเข้ามาขายในไทย
 • พนักงานหรือผู้บริหารในบริษัทผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว หรือ ต้องการขยายธุรกิจในบริษัทที่กำลังทำอยู่
 • ผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้า เป็นตัวแทนจำหน่าย
 • ทุกคนที่ต้องการรู้และเข้าใจธุรกิจส่งออก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ทุกท่านที่สนใจด้านการส่งออก-นำเข้า (ไม่จำกัดอายุและการศึกษา)


ค่าอบรม

2,900 บาท

โปรโมชั่น

ปกติราคา 4,000 บาท พิเศษเพียง 2,900 บาท

มา 3 ท่าน เหลือท่านละ 2,500 บาท


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ได้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจส่งออก-นำเข้า

 1. การเริ่มต้นธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  • ภาพรวมธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  • ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก
 2. การเริ่มต้นธุรกิจส่งออก (Export)
  • การเตรียมตัวเพื่อเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจส่งออก
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก (Export Document)
  • ขั้นตอนการส่งออกสินค้า
 3. การเริ่มต้นธุรกิจนำเข้า (Import)
  • การเตรียมตัวเพื่อเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเข้า
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า (Import Document)
  • ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า
 4. Incoterms 2020
  • สาระสำคัญของ Incoterms® 2020
  • เทคนิคการเลือกใช้ Incoterms® 2020 ให้เหมาะสมกับการเจรจาซื้อขาย
  • การโอนความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขายและผู้ซื้อ ในแต่ละเงื่อนไข ของ Incoterms®
  • การจัดเตรียมเอกสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อตาม Incoterms® 2020
  • วิธีชำระเงินการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

  เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

  1.สำเนาบัตรประชาชน


  วิธีการชำระเงิน


  ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

  สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


  สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

  ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

  เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

  TAX ID : 010 553 909 7547