สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย และส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการการซื้อ-ขาย และส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อลดความเสี่ยง ในการซื้อ-ขาย และส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ
 4. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้นำเข้า-ส่งออก

*

หัวข้อ Incoterms 2020 (6 ชม.)

 1. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
  – ความสำคัญของ Incoterms® (International Commercial Terms)กับการค้าระหว่างประเทศ
  – สาระสำคัญของ Incoterms® 2020 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Incoterms® 2010
  – หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายและผู้ซื้อ
  – การโอนความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขายและผู้ซื้อในแต่ละเงื่อนไข ของ Incoterms®
  – ความสำคัญของจุดส่งมอบสินค้าของผู้ขาย
  – การจัดเตรียมเอกสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อตาม Incoterms® 2020
  – เทคนิคการเลือกใช้ Incoterms® 2020 ให้เหมาะสมกับการเจรจาซื้อขาย
  2. พิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ
  – OPEN ACCOUNT / ADVANCE PAYMENT
  – ตั๋วแลกเงิน
  – DOCUMENTARY CREDIT ( UCP 600 )
  – เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ ( INCOTERMS )

วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547


วิดีโอรีวิวจากผู้เรียน