สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย และส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการการซื้อ-ขาย และส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อลดความเสี่ยง ในการซื้อ-ขาย และส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ
 4. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้นำเข้า-ส่งออก

** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

หัวข้อ Incoterms(r) 2020 (3 ชม.)

 1. ความสำคัญของ Incoterms® (International Commercial Terms)กับการค้าระหว่างประเทศ
 2. สาระสำคัญของ Incoterms® 2020 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก Incoterms® 2010
 3. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายและผู้ซื้อ
 4. การโอนความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขายและผู้ซื้อในแต่ละเงื่อนไข ของ Incoterms®
 5. ความสำคัญของจุดส่งมอบสินค้าของผู้ขาย
 6. การจัดเตรียมเอกสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อตาม Incoterms® 2020
 7. เทคนิคการเลือกใช้ Incoterms® 2020 ให้เหมาะสมกับการเจรจาซื้อขาย

วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547


วิดีโอรีวิวจากผู้เรียน