กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

การดำเนินงานของธุรกิจในด้านโลจิสติกส์ มีประสิทธิภาพสูงสุด ก็คือลดต้นทุนและการบริหารคลัง การจัดส่ง ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และการลดปริมาณสินค้าในคลังให้น้อยที่สุด

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Strategy for Cost Reduction)
และ หลักสูตร เกมจำลองสถานการณ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Simulation By Beer Game)

ที่มาของหลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายวัสดุและข้อมูล (Physical Flow & Information Flow) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยความหมายที่สุดแล้ว คือ การลดต้นทุน หรือ การทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด

หลักสูตร กลยุทธการจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักคิดของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แนวคิดกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ลดต้นทุนสามารถมองเห็นภาพใหญ่ของโครงสร้างต้นทุน มองลึกลงถึงรายละเอียดย่อย มองเห็นภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการวิเคราะห์แล้วจัดการต้นทุนในแต่ละส่วนย่อย เพื่อส่งผลให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไรในภาพใหญ่หรือภาพรวมขององค์กรได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติส์ กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้
 2. สอนวิชาชีพด้านกลยุทธการจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานกับสายงานนี้
 3. สร้างบุคลากรในธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์
 4. เสริมความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและพนักงานผู้ที่ทำงานกับบริษัท LSP (Logistics Service Provider) ให้มีความรู้และความชำนาญครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้น
 5. พัฒนาบุคคลากรและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์
 6. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์

** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

วันที่ 1

 1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 2. ต้นทุนโลจิสติกส์
 3. กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร
 4. การนำกลยุทธปปฏิบัติ
 5. Workshop / กรณีศึกษา

วันที่ 2

 1. การจำลองสถานการณ์โซ่อุปทานเบียร์เกม
 2. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 3. การจัดการสินค้าคงคลังและการตัดการคลังสินค้า
 4. การจัดการการขนส่ง
 5. การนำโลจิสติกส์ไปใช้พัฒนาธุรกิจ

วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547


วิดีโอรีวิวจากผู้เรียน