หัวข้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (LOGISTICS & SUPPLY CHAIN)

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

หัวใจของ Logistics มากกว่าการลดต้นทุนการขนส่ง คือ Service Mind ของผู้ให้บริการ

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ Concept ของงานด้าน Logistics


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้มีความรู้ตั้งแต่ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป


ค่าอบรม

2,900 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ได้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของระบบโลจิสติกส์ และการจัดการคลังสินค้า

  1. การพัฒนาและแนวคิดที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์
  2. โลจิสติกส์ในองค์กรธุรกิจ
  3. กิจกรรมธุรกิจที่สำคัญของโลจิสติกส์
  4. แนวคิด กระบวนการและประเด็นสำคัญในการบริหารโซ่อุปทาน
  5. ตัวอย่างของการบริหารโซ่อุปทาน
  6. การจัดมาตรฐานคลังสินค้า ( WAREHOUSE OPERATION )
  7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ ( INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM FOR LOGISTICS )

 

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

ใช้เอกสารอย่างละ 1 ชุด

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้


วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547