• Home
 • บุคคลทั่วไป
 • การจัดการและปฏิบัติงานในท่าเรืออย่างมืออาชีพ Professional Port Operations

การจัดการและปฏิบัติงานในท่าเรืออย่างมืออาชีพ Professional Port Operations

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

ท่าเรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการขนส่งสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานที่ต้องประสานงานกับท่าเรือ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. หัวหน้างาน หรือผู้บริหารในสายงานการบริการโลจิสติกส์ ที่จะต้องประสานงานกับทางท่าเรือ
 2. ผู้ที่กำลังปฏิบัติงาน หรือประสานงานกับกิจกรรมของท่าเรือ

ค่าอบรม

18,000 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้)

** รวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน และขนมทานเล่นช่วงพัก


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการทำงานของท่าเรือ

อบรมเชิงลึกที่ผู้บริหารควรรู้

 1. การบริหารและจัดการงานต่างๆในท่าเรือ (Cargo Operations & Container Operations)
  • กระบวนการปฏิบัติงานในท่าเรือเชิงลึกอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
  • รายละเอียดขั้นตอนการนำตู้สินค้า(FCL) เข้าและออกจากท่าเรือ
  • รายละเอียดขั้นตอนการนำตู้สินค้า(LCL และอื่นๆ) เข้าและออกจากท่าเรือ
  • ประเภทของเครื่องมือทุ่นแรงในท่าเรือ
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงานกับสินค้าประเภทต่างๆ รวมถึงสินค้าอันตราย และสินค้าต้องกำกัด
  • การบริหารความปลอดภัยในการปฏิบัติการในท่าเรือ และผลกระทบต่างๆ
 2. เอกสารที่ใช้เกี่ยวกับสินค้า ตู้สินค้า ทั้งขาเข้า-ขาออก ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในท่าเรือ อาทิ ใบขนสินค้าขาเข้า,ใบขนสินค้าขาออก,ใบตราส่งสินค้าทางเรือ, บัญชีราคาสินค้า ,บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ ,ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้าและส่งออก, ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร) เป็นต้น
 3. อัตราค่าภาระ และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในท่าเรือสำหรับสินค้าบรรจุตู้ (FCL) สินค้าแบบ LCL และอื่นๆ
 4. การประสานงาน ด้านเอกสารและพิธีการต่างๆ ที่ติดต่อกับการท่าเรือ และหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 5. เรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์ (Workshop)
 6. การศึกษาดูงานภาคปฏิบัติในท่าเรือ (Site Visit of Port Operations)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย
สำเร็จการอบรมรับประกาศนียบัตรจาก TIFFA ITBS

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

ใช้เอกสารอย่างละ 1 ชุด

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้


วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547


วิดีโอรีวิวจากผู้เรียน

ภาพบรรยากาศการอบรม