หัวข้อ การขนส่งทางทะเล (SEAFREIGHT)

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นการขนส่งสินค้าได้ในปริมาณมากๆ ทำอย่างไรให้เทียบและออกของได้ทันเวลา

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการรู้ขั้นตอนการขนส่งทางเรือ เอกสารที่ต้องใช้ กฎหมายรับขนของทางทะเล การขนส่งสินค้าอันตราย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้มีความรู้ตั้งแต่ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป


ค่าอบรม

5,900 บาท

(ราคาข้างต้นยังไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%)


** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

ได้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ เกี่ยวกับ พิธีการขั้นตอนทางศุลกากร ทั้งขาเข้าและขาออก

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเรือและการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์
  2. โครงสร้างของการตลาดบริการขนส่งแบบประจำเส้นทาง ( LINER SERVICE )
  3. โครงสร้างของการตลาดบริการขนส่งแบบเรือจร ( TRAMP SERVICE ) และการเช่าเหมาเรือ
  4. เอกสารการขนส่งทางทะเล
  5. กฎหมายรับขนของทางทะเล
  6. การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ ทางบกและทางทะเล
  7. Container Vessel Routing Service

เอกสารที่ใช่ในการสมัคร

ใช้เอกสารอย่างละ 1 ชุด

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน

** สามารถส่งเอกสาร ณ วันเปิดอบรมได้


วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547