การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

10 Weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป สต๊อกสินค้าไม่ตรง พื้นที่จัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ ใช้แรงงานคนมากเกินความจำเป็น จัดวางหรือเก็บสินค้าไม่เป็นระเบียบ

สอบถามเพิ่มเติม

ฟอร์มสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจหลักการจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง ได้แนวคิดและเทคนิคในการบริหารจัดการคลังสินค้า ละ สินค้าค้าคงคลัง ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
 2. สอนวิชาชีพการจัดการสินค้าคงคลัง ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานกับสายงานนี้
 3. สร้างบุคลากรในธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์
 4. เสริมความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า ขนส่งและพนักงานผู้ที่ทำงานกับ บริษัท LSP (Logistics Service Provider) ให้มีความรู้ และความชำนาญครอบคลุมทุกด้านยิ่งขึ้น
 5. พัฒนาและส่งเสริมกิจการด้านโลจิสติกส์
 6. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจด้านโลจิสติกส์

** หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

 • พื้นฐานการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
 • การจัดการระบบสารสนเทศโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้า (e-Warehouse Information Management)
 • ระบบและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายที่จำเป็นในคลังสินค้า (Warehouse Equipment)
 • การขนส่งกับกิจกรรมคลังสินค้า
 • การบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Risk Management)
 • การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า
 • รวมปัญหา ในคลังสินค้าและการจัดการกับสินค้าคงคลัง
 • Workshop / กรณีศึกษา

วิธีการชำระเงิน


ค่าอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200%

สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% (ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


สำหรับท่านที่มาในนามบริษัท / นิติบุคคล

ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท ทิฟฟ่า จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

TAX ID : 010 553 909 7547


วิดีโอรีวิวจากผู้เรียน