พิธีเปิดการสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

19 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และการกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรับฟังสรุปผลการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องเพทายเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ แบงคอก ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย บุคลากรของกรมซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสมาคมผู้จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย ผู้แทนสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ผู้แทนสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ผู้แทนโรงเรียนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ผู้ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการดังกล่าว รวม 54 คน เพื่อสร้างการรับรู้แนวโน้มของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทยในแต่ละภาคส่วน โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะบุคลากรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ