โอกาสหลังจบการอบรม

ITBS เป็นสถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์อันดับ 1 ของเซียน ป้อนบุคลากรสู่อุตสาหกรรมมาแล้ว 26 ปี รวมกว่า 400 รุ่น ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านโลจิสติกส์ถึง 30 หลักสูตร สร้างโอกาสในการทำงานให้กับผู้อบรมโลจิสติกส์กับ ITBS ดังต่อไปนี้

1. โอกาสได้ทำงานในสายงานโลจิสติกส์

ไม่ว่าท่านจะมีประสบการณ์ หรือไม่มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์มาก่อน ITBS เรามีหลักสูตรรองรับที่จะช่วยปูพื้นฐานให้ตั้งแต่แรกเริ่ม ยกตัวอย่าง หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศที่มีเปิดอบรมทั้งภาควันธรรมดา และภาคเสาร์อาทิตย์ โดยเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้เข้าใจภาพรวมและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 28 ปี หลักสูตรนี้จะมีภาคปฏิบัติให้ไปทดลองฝึกงานกับบริษัทด้านโลจิสติกส์ เป็นการช่วย เพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานหลังจากที่ฝึกงานจบ นอกจากนี้ ITBS จะช่วยแนะนำงานให้อย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้อบรมจะได้งานทำนั่นเอง

2. โอกาสได้ ปรับตำแหน่ง เติบโตในสายงานโลจิสติกส์

ITBS มีหลักสูตรที่รองรับการเพิ่มทักษะความรู้ในหลายสาขาของโลจิสติกส์ ให้แก่บุคคลหลายระดับตั้งแต่ระดับพนักงานปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู้บริหาร ให้มีความรู้ไปใช้พัฒนาในเนื้องานของตนเอง หรืออาจช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานด้วยการนำความรู้ความเข้าใจหลังจบการอบรม ไปปรับใช้ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายงาน

3. โอกาสในการเตรียมการรับมือนโยบายภาครัฐ

นโยบายภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น แนวทางกิจกรรม การกระทำ ของรัฐบาล ที่รัฐบาลได้ทำการกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนด ซึ่งอาจจะมีมาตรการที่หน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ต้องนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องเพื่อความราบรื่นในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ในเนื้อหาหลักสูตรของ ITBS จะมีรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของทางภาครัฐ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง รู้เท่าทันนโยบายของภาครัฐ เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินงาน

4. โอกาสพัฒนาองค์กร

การพัฒนาองค์กรเป็นการยกระดับองค์กรอย่างสร้างสรรค์และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ ซึ่งทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ของทุกองค์กร ที่จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาได้ก้าวไกล

ITBS เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรได้จริง ผ่านการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จาก TIFFA ที่จะมามอบความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ พร้อมตัวอย่างการจัดการปัญหา และเทคนิคที่สำคัญ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้อบรมในแต่ละหลักสูตรได้