ITBS พัฒนาและบริการสรรหาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สรรหาบุคลากร หาพนักงาน ไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากการที่บุคลากรมีทักษะความรู้อย่างเพียงพอนั้น จะสามารถช่วยพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรได้

ITBS ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ITBS พยายามผลักดันและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลกรด้านโลจิสติกส์อยู่หลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยรังสิต ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อผลักดันการค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบัน ITBS กับทางมหาวิทยาลัยทั้งข่าวสารทางวิชาการ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ร่วมกัน

“ITBS เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

ผ่านการอบรมโลจิสติกส์ระยะสั้นที่จะช่วยให้ผู้สำเร็จการอบรมมีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ พร้อมนำไปใช้งานได้จริง ประกอบกับ ITBS ยังมีบริการสรรหาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เป็นการบูรณาการความต้องการร่วมกันระหว่างผู้สำเร็จการอบรมและผู้ประกอบการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์