สอบชิปปิ้ง Tag

ตัวแทนออกของ คืออะไร การสอบรับใบอนุญาตตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของมีหน้าที่อะไร การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของทำอย่างไร?

ตัวแทนออกของ  หรือ ชิปปิ้ง (Shipping)  หมายความถึง ผู้รับมอบอำนาจจากผู้นำของเข้า  ผู้ส่งของออก หรือผู้นำของผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายลำ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา...
Read more